Regulamin Częstochowa Trek Race 2018

1. Cele wyścigu

 • Popularyzacja i promowanie kolarstwa szosowego oraz turystyki rowerowej.
 • Promocja Częstochowy jako miasta popularyzującego zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek.
 • Kontynuowanie nowych trendów w organizacji rowerowych imprez sportowych dla amatorów w Polsce.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu Częstochowa Trek Race 2018.

2. Organizator

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak

 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
 • telefon 533 005 212
 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
 • strona internetowa: www.tour.ZamanaGroup.pl
 • e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl


3. Termin i miejsce wyścigu
16 września 2018
Częstochowa, Plac Biegańskiego


4. Program (link)


5. Warunki uczestnictwa
Prawo udziału w wyścigu maja osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikiem Częstochowa Trek Race może być osoba spełniająca następujące warunki.
a) dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

 • dokona zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełni tam formalności

b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:

 • w formie gotówkowej w kasie biura zawodów

lub

 • w formie przelewu na konto:
  Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
  ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
  nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
  w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę wyścigu, tj. Częstochowa Trek Race 2018.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów;
c) podpisze oświadczenie obowiązujące podczas wyścigu Częstochowa Trek Race 2018.

6. Opłaty
40 zł – koszt uczestnictwa płatny do dnia 1 września 2018
50 zł – koszt uczestnictwa płatny do dnia 14 września 2018
70 zł- koszt uczestnictwa opłacany w formie gotówkowej bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 15 września tj. dzień przed wyścigiem
100 zł – koszt uczestnictwa opłacany w formie gotówkowej bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 16 września tj. w dniu wyścigiem


100 zł – kaucja zwrotna za czip i numer startowy – pobierana bezpośrednio w biurze zawodów i zwracana po zakończeniu zawodów. Czipy wypożyczane są dzień przed wyścigiem oraz w dniu wyścigu. Jeśli zawodnik nie zwróci czipa w dniu zawodów zostanie obciążony fakturą kosztową za jego zakup – 80 euro.
Nie ma możliwości przeniesienia wykupionego pakietu startowego na inna osobę oraz zwrotu opłaty startowej. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wyścigu.
Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.


7. Świadczenia dla uczestników

W ramach opłaty wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • zabezpieczoną i oznakowaną trasę wyścigu,
 • pamiątkowy imienny dyplom uczestnictwa w Częstochowa Trek Race 2018,
 • pomiar czasu,
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu numeru telefonu komórkowego podczas rejestracji,
 • wyniki online dostępne na stronie imprezy i w biurze zawodów,
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii, a także odtworzenia go w późniejszym czasie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zabezpieczenie ratowniczo- medyczne,
 • obsługę sędziowską,
 • bufet regeneracyjny na mecie wyścigu,
 • pomoc techniczną w trakcie wyścigu.

W trakcie wyścigu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).


8. Wyścig
Trasa wyścigu będzie zabezpieczona przez Policję i Służy Organizatora. Start wyścigu na poszczególnych dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu na 20 minut przed startem.
Ze startu wspólnego przewidziany jest limit czasowy, który będzie podawany zawodnikom w dniu wyścigu podczas odprawy technicznej przed startem.
Zawodnik, który znajdzie się poza limitem czasowym, zostanie zapisany przez sędziego zawodów jadącego oznaczonym wozem technicznym. Dalsza jazda poza limitem czasowym będzie odbywała się na trasie wyścigu bez ograniczeń w ruchu drogowym.
Od zawodnika wymaga się kategorycznego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu.
W przypadku wymagającym udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników medycznych jadących za głównym peletonem.
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
Zabrania się startowania na rowerze z wspomaganiem mechanicznym. Zawodnik korzystający z roweru ze wspomaganiem mechanicznym zostanie zdyskwalifikowany z całego cyklu.
Wszyscy zawodnicy obowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niestosowny.
Zawodnikom nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Do wyścigu ze startu wspólnego dopuszcza się start na rowerach szosowych z kolarską kierownicą.
Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego wyścigu.
Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas przejazdu głównej kolumny wyścigu będzie wstrzymany w widełkach czasowych i z określonym limitem czasowym. Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz służby organizatora.
Wszystkich zawodników bezwzględnie obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i ruch prawostronny, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania/dublowania, kiedy zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej strony drogi, ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

9. Pomiar czasu
Podczas wyścigu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy są zobowiązani do przyczepienia oficjalnego numeru Zamana Group z tyłu na lewe biodro.


10. Kategorie wiekowe

Dystans PRO Mężczyźni:

 • Open
 • Mężczyźni kat. M20 (do 29 lat)
 • Mężczyźni kat. M30 (30-39 lat)
 • Mężczyźni kat. M40 (40-49 lat)
 • Mężczyźni kat. M50 (50 lat i więcej)

Dystans ½ PRO Kobiety:

 • Open
 • Kobiety kat. K18 (do 18 lat)
 • Kobiety kat. K20 (19-29 lat)
 • Kobiety kat. K30 (30-39 lat)
 • Kobiety kat. K40 (40-49 lat)
 • Kobiety kat. K50 (50 lat i więcej)

Dystans ½ PRO Mężczyźni:

 • Mężczyźni kat. M18 (16-18 lat)
 • Mężczyźni kat. M20 (19-29 lat)
 • Mężczyźni kat. M30 (30 39 lat)
 • Mężczyźni kat. M40 (40-49 lat)
 • Mężczyźni kat. M50 (50-59 lat)
 • Mężczyźni kat. M60 (60-64 lat)
 • Mężczyźni kat. M65 (65-69 lat)
 • Mężczyźni kat. M70 (70 lat i więcej)

11. Klasyfikacja
Klasyfikacja będzie przeprowadzona w kategoriach wiekowych każdego dystansu i będzie przeliczana punkty za zajęte miejsca.
W każdej kategorii zostaną przyznane punkty za zdobyte miejsce w danej kategorii wiekowej oraz dodatkowe punkty, wynikające z frekwencji w danej kategorii wiekowej, np. jeżeli w kategorii M3 na dystansie PRO startowało 47 kolarzy to zwycięzca otrzymuje 100 punktów za wygraną kategorie plus 47 punktów za frekwencje w kategorii. Razem za wyścig zdobywa 147 punktów.
Na dystansie PRO liczba stałych punktów za miejsce w kategorii wiekowej przydzielana jest do miejsca 23.
Na dystansie ½ PRO liczba stałych punktów za miejsce w kategorii wiekowej przydzielana jest do miejsca 17.
Punkty będą liczone według następującego wzoru:Dystans PRO

Dystans ½ PRO

Kategoria wiekowa

Kategoria wiekowa

Zajęte miejsce na mecie

Stała liczba zdobytych
punktów za miejsce

Bonus za liczbę zawodników startujących w kategorii wiekowej

Razem punktów

Zajęte miejsce na mecie

Stała liczba zdobytych punktów za miejsce

Bonus za liczbę zawodników startujących w kategorii wiekowej

Razem punktów

1

100

25

125

1

30

25

55

2

80

24

104

2

25

24

49

3

72

23

95

3

20

23

43

4

60

22

82

4

18

22

40

5

50

21

71

5

16

21

37

6

44

20

64

6

14

20

34

7

40

19

59

7

12

19

31

8

36

18

54

8

10

18

28

9

32

17

49

9

9

17

26

10

28

16

44

10

8

16

24

11

24

15

39

11

7

15

22

12

20

14

34

12

6

14

20

13

18

13

31

13

5

13

18

14

16

12

28

14

4

12

16

15

14

11

25

15

3

11

14

16

12

10

22

16

2

10

12

17

10

9

19

17

1

9

10

18

9

8

17

18

-

8

8

19

8

7

15

19

-

7

7

20

6

6

12

20

-

6

6

21

3

5

8

21

-

5

5

22

2

4

6

22

-

4

4

23

1

3

4

23

-

3

3

24

-

2

2

24

-

2

2

25

-

1

1

25

-

1

1

12. Trofea i Nagrody
Dekoracja zwycięzców odbędzie się w kategoriach wiekowych z podziałem na dystanse. Dekorowane będą pierwsze 3 osoby.


13. Kary
Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

 • upomnienie uczestnika
 • doliczenie czasu karnego
 • dyskwalifikacja uczestnika.

14. Protesty

 • protesty można składać w dniu zawodów do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł
 • protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego etapu. Po tym czasie nie będą rozpatrywane
 • kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest
 • ostateczna decyzja należy do Organizatora
 • uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@ZamanaGroup.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie wyścigu.

15. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora.
Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. „sił wyższych”.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
Dopuszcza się wozy techniczne drużyn do kolumny wyścigu zgłoszone na godzinę przed startem w biurze zawodów.

2018-04-23 POWRÓT
Partnerzy