Regulamin Wałbrzych Baranowski Tour 2020

1. Cele wyścigu

 1. Popularyzacja i promowanie kolarstwa szosowego oraz turystyki rowerowej.
 2. Promocja regionu popularyzującego zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek.
 3. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji rowerowych imprez sportowych dla amatorów w Polsce.
 4. Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu Wałbrzych Baranowski Tour 2020.

2. Organizator

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
strona internetowa: www.tour.ZamanaGroup.pl
e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl
telefon +48 533 005 212

3.Termin wyścigu i program
Wyścig zostanie zorganizowany w dniu 23 sierpnia 2020 roku w Wałbrzychu.
Program - link

4. Warunki uczestnictwa

 1. Prawo udziału w wyścigu mają:

a) osoby pełnoletnie
b) osoby od 14 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby w przedziale 14-16 lat mogą startować wyłącznie na dystansie ½ Pro. Osoby niepełnoletnie biorące udział w wyścigu zobowiązane są posiadać kartę rowerową.
Oświadczenie dla opiekuna prawnego do pobrania dla osoby niepełnoletniej: do pobrania

 1. Uczestnikiem Wałbrzych Baranowski Tour 2020 może być osoba spełniająca następujące warunki.

a) dokona rejestracji przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie oraz w biurze zawodów w dniu wyścigu akceptując tym samym regulamin wyścigu;
b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:
- za pomocą kodu płatniczego
- przelewem elektronicznym (zalecany przy płatnościach grupowych) na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę wyścigu, tj. Wałbrzych Baranowski Tour 2020
- gotówką w kasie biura zawodów dostępnym na terenie miasteczka wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Tpay.com).
Jednorazowe kody płatnicze umożliwiają opłacenie startu uczestnika i są przypisane do konkretnej osoby a także do dystansu na jaki zostały wykupione.
c) akceptuje politykę prywatności prowadzoną przez Organizatora stanowiąca załącznik do Regulaminu.
Zgłaszając swój udział w wyścigu uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie uczestnik ocenił stopień sowich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu.
Podane dane uczestnika/ opiekuna prawnego są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
5. Opłaty

70 zł – opłata startowa płatna do dnia 23 lipca 2020
90 zł – opłata startowa płatna po 23 lipca 2020
120 zł – opłata w dniu wyścigu tj. 23 sierpnia 2020 uiszczana wyłącznie gotówką w kasie biura zawodów.

100 zł – kaucja zwrotna za czip i numer startowy – pobierana w dniu wyścigu przed startem i zwracana po zakończeniu zawodów. Czipy wypożyczane są wyłącznie w dniu startu. Jeśli zawodnik nie zwróci czipa w dniu zawodów zostanie obciążony fakturą kosztową za jego zakup – 80 euro.
Nie ma możliwości przeniesienia wykupionego pakietu startowego na inna osobę oraz zwrotu opłaty startowej. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wyścigu.
Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6. Świadczenia dla uczestników
W ramach opłaty wpisowego zawodnik otrzymuje:

 1. zabezpieczoną i oznakowaną trasę wyścigu,
 2. pamiątkowy imienny dyplom uczestnictwa w Wałbrzych Baranowski Tour 2020,
 3. pomiar czasu – system MylapsProchip,
 4. możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr. telefonu komórkowego podczas rejestracji,
 5. wyniki online dostępne na stronie imprezy i w biurze zawodów,
 6. zabezpieczenie ratowniczo- medyczne,
 7. obsługę sędziowską,
 8. bufet regeneracyjny na mecie wyścigu,
 9. doraźną pomoc techniczną w trakcie wyścigu.

W trakcie wyścigu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

7. Wyścig
Trasa wyścigu będzie zabezpieczona przez Policję i Służy Organizatora. Start wyścigu na poszczególnych dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu na 20 minut przed startem.
Ze startu wspólnego przewidziany jest limit czasowy, który będzie podawany zawodnikom w dniu wyścigu podczas odprawy technicznej przed startem.
Zawodnik, który znajdzie się poza limitem czasowym zostanie zapisany przez sędziego zawodów jadącego oznaczonym wozem technicznym. Dalsza jazda poza limitem czasowym będzie odbywała się na trasie wyścigu bez ograniczeń w ruchu drogowym.
Od zawodnika wymaga się kategorycznego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu.
W przypadku wymagającym udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników medycznych jadących za głównym peletonem.
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
Zabrania się startowania na rowerze z wspomaganiem mechanicznym. Zawodnik korzystający z roweru ze wspomaganiem mechanicznym zostanie zdyskwalifikowany.
Wszyscy zawodnicy obowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niestosowny.
Zawodnikom nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Do wyścigu ze startu wspólnego dopuszcza się start na rowerach szosowych z kolarską kierownicą.
Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego wyścigu.
Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas przejazdu głównej kolumny wyścigu będzie wstrzymany w widełkach czasowych i z określonym limitem czasowym. Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz służby organizatora.
Wszystkich zawodników bezwzględnie obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i ruch prawostronny, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania/dublowania, kiedy zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej strony drogi, ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

8. Pomiar czasu
Podczas wyścigu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu z użyciem aktywnych czipów Mylaps Prochip. Zawodnicy są zobowiązani do przyczepienia oficjalnego numeru Zamana Group z tyłu na lewe biodro.

9. Kategorie wiekowe
Dystans PRO Mężczyźni:
Open Mężczyźni
Mężczyźni kat. M20 (do 29 lat)
Mężczyźni kat. M30 (30-39 lat)
Mężczyźni kat. M40 (40-49 lat)
Mężczyźni kat. M50 (50 lat i więcej)
Dystans ½ PRO Kobiety:
Open Kobiety
Kobiety kat. K18 (do 18 lat)
Kobiety kat. K20 (19-29 lat)
Kobiety kat. K30 (30-39 lat)
Kobiety kat. K40 (40-49 lat)
Kobiety kat. K50 (50 lat i więcej)
Dystans ½ PRO Mężczyźni:
Open Mężczyźni
Mężczyźni kat. M18 (do 18 lat)
Mężczyźni kat. M20 (19-29 lat)
Mężczyźni kat. M30 (30 39 lat)
Mężczyźni kat. M40 (40-49 lat)
Mężczyźni kat. M50 (50-59 lat)
Mężczyźni kat. M60 (60-64 lat)
Mężczyźni kat. M65 (65-69 lat)
Mężczyźni kat. M70 (70 lat i więcej)
10. Trofea i Nagrody
Dekoracja zwycięzców odbędzie się w podanych kategoriach z podziałem na dystanse. Dekorowane będą pierwsze 3 osoby.

11. Kary
Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
upomnienie uczestnika
doliczenie czasu karnego
dyskwalifikacja uczestnika.

12. Protesty
Protesty
a) protesty i reklamacje można składać do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 20 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
b) ewentualne uwagi do wyników można zgłaszać w biurze zawodów lub drogą elektroniczną (email: wyniki@MazoviaMTB.pl) najpóźniej do godz.16:00 w dniu wyścigu.
c) decyzja ostateczna należy do Organizatora.
13. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zaleca się posiadanie indywidualnego OC i NNW dla uczestników wyścigu.
O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Organizatora- osobiście w biurze zawodów lub telefonicznie pod numer 533 005 212.
W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wyścigu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi Organizatora na trasie wyścigu.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
Dopuszcza się wozy techniczne drużyn do kolumny wyścigu zgłoszone na godzinę przed startem w biurze zawodów.

2018-12-15 POWRÓT
Partnerzy