Zaloguj się
Regulamin Road Tour 2017

§1 Cel imprezy

1. Popularyzacja i promowanie kolarstwa szosowego oraz turystyki rowerowej.
2. Popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

§2 Organizator

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
NIP: 118-17-58-906,
Email: biuro@roadtour.pl www.roadtour.pl,
nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541

§3 Kalendarz

§4 Dystanse

1/2 Pro - 40-65 km
Pro - 80-120 km

§5 Wyścig

Trasa wyścigu będzie zabezpieczona przez Policję i Służy Organizatora. Start wyścigu na poszczególnych dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu na 20 minut przed startem. Ze startu wspólnego przewidziany jest limit czasowy, który będzie podawany zawodnikom w dniu wyścigu podczas odprawy technicznej przed startem.
Zawodnik, który znajdzie się poza limitem czasowym zostanie zapisany przez sędziego zawodów jadącego oznaczonym wozem technicznym. Dalsza jazda poza limitem czasowym będzie odbywała się na trasie wyścigu bez ograniczeń w ruchu drogowym. Wymaga się od zawodnika kategorycznego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu.
W przypadku wymagającym udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników medycznych jadących za głównym peletonem.
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
Zabrania się startowania na rowerze z wspomaganiem mechanicznym. Zawodnik korzystających z rowerów ze wspomaganiem mechanicznym zostanie zdyskwalifikowany z całego cyklu.
Wszyscy zawodnicy obowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niestosowny. Zawodnikom nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Do wyścigu ze startu wspólnego dopuszcza się start na rowerach szosowych z kolarską kierownicą.

Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego wyścigu.

§6 Ruch drogowy

1. Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas przejazdu głównej kolumny wyścigu będzie wstrzymany w widełkach czasowych i z określonym limitem czasowym.
2. Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz służby organizatora.
3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania/dublowania. Zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej strony drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
8. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

§7 Pomiar czasu

Podczas Road Tour będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu z użyciem aktywnych czipów MylapsProchip.

§8 Kategorie wiekowe

Dystans Pro (80-120 km):
- Mężczyźni Open
- Mężczyźni kat M20 - (do 29 lat)
- Mężczyźni kat M30 - (30 - 39 lat)
- Mężczyźni kat M40 - (40 - 49 lat)
- Mężczyźni kat M50 - (50 lat i więcej)

Dystans ½ Pro (40-60 km):

- Kobiety Open
- Kobiety kat K20 - (do 29 lat)
- Kobiety kat K30 - (30-39 lat)
- Kobiety kat K40 - (40 lat i więcej)


- Mężczyźni Open
- Mężczyźni kat M20 - (do 29 lat)
- Mężczyźni kat M30 - (30 - 39 lat)
- Mężczyźni kat M40 - (40 - 49 lat)
- Mężczyźni kat M50 - (50- 59 lat)
- Mężczyźni kat M60 - (60 - 69 lat)
- Mężczyźni kat M70 - (70 lat i więcej)§9 Klasyfikacja generalna i po etapie


Klasyfikacja generalna będzie przeprowadzona w kategoriach wiekowych każdego dystansu. Do klasyfikacji generalnej zaliczane jest minimum pięć najlepszych wyników z cyklu.

Klasyfikacja po etapie:

W każdej kategorii zostaną przyznane punkty za zdobyte miejsce w danej kategorii wiekowej oraz dodatkowe punkty, wynikające z frekwencji w danej kategorii wiekowej.

Np. jeżeli w kategorii M3 na dystansie PRO startowało 47 kolarzy to zwycięzca otrzymuje 100 punktów za wygraną kategorie plus 47 punktów za frekwencje w kategorii. Razem za wyścig zdobywa 147 punktów.

Na dystansie PRO liczba stałych punktów za miejsce w kategorii wiekowej przydzielana jest do miejsca 23.

Na dystansie ½ PRO liczba stałych punktów za miejsce w kategorii wiekowej przydzielana jest do miejsca 17.

Na poszczególnych etapach punkty będą liczone według następującego wzoru:

Dystans PRO

Dystans ½ PRO

Kategoria wiekowa

Kategoria wiekowa

Zajęte miejsce na mecie

Stała liczba zdobytych

punktów za miejsce

Bonus za liczbę zawodników startujących w kategorii wiekowej

Razem punktów

Zajęte miejsce na mecie

Stała liczba zdobytych punktów za miejsce

Bonus za liczbę zawodników startujących w kategorii wiekowej

Razem punktów

1

100

25

125

1

30

25

55

2

80

24

104

2

25

24

49

3

72

23

95

3

20

23

43

4

60

22

82

4

18

22

40

5

50

21

71

5

16

21

37

6

44

20

64

6

14

20

34

7

40

19

59

7

12

19

31

8

36

18

54

8

10

18

28

9

32

17

49

9

9

17

26

10

28

16

44

10

8

16

24

11

24

15

39

11

7

15

22

12

20

14

34

12

6

14

20

13

18

13

31

13

5

13

18

14

16

12

28

14

4

12

16

15

14

11

25

15

3

11

14

16

12

10

22

16

2

10

12

17

10

9

19

17

1

9

10

18

9

8

17

18

-

8

8

19

8

7

15

19

-

7

7

20

6

6

12

20

-

6

6

21

3

5

8

21

-

5

5

22

2

4

6

22

-

4

4

23

1

3

4

23

-

3

3

24

-

2

2

24

-

2

2

25

-

1

1

25

-

1

1

§10 Klasyfikacja drużynowa

a) Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
b) Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
c) Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej należy wysyłać na adres biuro@roadtour.pl najpóźniej na 2 dni przed danym wyścigiem. Zawodnik w sezonie 2017 może zdobywać punkty tylko dla jednej drużyny.

d) Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach zawodników, osiągniętych na poszczególnych etapach cyklu. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
e) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników wg zdobytych punktów.
f) Do klasyfikacji drużynowej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w 5 najlepszych wyścigach.

§12 Warunki uczestnictwa

Road Tour to cykl ogólnodostępnych wyścigów szosowych rozgrywanych we wskazanych terminach. Prawo udziału w wyścigu maja osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikiem Road Tour będzie osoba spełniająca następujące warunki.

a) Dokona rejestracji:

  • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

  • zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem, na zasadach określonych w punkcie 13 regulaminu.

c) złoży Organizatorowi pisemne oświadczenie (samodzielnie bądź poprzez przedstawiciela ustawowego) zgodnie z treścią określoną w załączniku do niniejszego Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości oświadczenie obowiązuje w szczególności na wszystkie zawody, wydarzenia i edycje w ramach cyklu Road Tour 2017 (dalej: „Wyścig”)

§13 Opłaty

300 zł - pakiet startowy Max - uczestnictwo w 7 edycjach cyklu (z wyłączeniem 2-4.06.2017 - Rawa Mazowiecka / Opoczno / Końskie)

60 zł - opłata ulgowa uiszczona na minimum 10 dni przed wyścigiem

70 zł - normalny koszt uczestnictwa

80 zł – koszt uczestnictwa w przypadku rejestracji w dniu wyścigu

10 zł - numer startowy, który przechodzi na własność uczestnika. Zawodnik jest zobowiązany przypiąć numer startowy na tył koszulki po prawej stronie (prawy bok lekko nad biodrem). Numer startowy obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu szosowego Road Tour 2017.

100 zł – kaucja zwrotna za czip – pobierana każdorazowo w dniu wyścigu przed startem i zwracana zaraz po przekroczeniu mety przez zawodnika. Czipy wypożyczane są wyłącznie w dniu startu. Jeśli zawodnik nie zwróci czipa w dniu zawodów zostanie obciążony fakturą kosztową za jego zakup – 80 euro.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranym wyścigu nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inny wyścig w danym sezonie po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

Faktury VAT do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Opłata może być dokonana:

w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów

lub

w formie przelewu na konto:

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak

ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę danej edycji (np. Road Tour Nałęczów).

Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy wyścig w cyklu.

§14 Oświadczenia

- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia


§15 Świadczenia dla uczestników

W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:
- numer startowy,
- pomiar czasu – system MylapsProchip,
- zabezpieczoną i oznakowaną trasę wyścigu,
- zabezpieczenie ratownicze,
- obsługę sędziowską,
- bufet regeneracyjny na mecie wyścigu,
- pomoc techniczną w trakcie wyścigu

§16 Dekoracje i Nagrody

Po każdym z etapów odbędzie się dekoracja każdego z dystansów w Open oraz w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych. Dekorowane będą pierwsze 3 osoby.

W klasyfikacji generalnej dekorowane będą osoby w kategoriach wiekowych od 1 do 3 miejsca.
W klasyfikacji generalnej drużynowej dekorowane będą drużyny od 1 do 3 miejsca.

§17 Kary

Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
- upomnienie uczestnika
- doliczenie czasu karnego
- dyskwalifikacja uczestnika

§18 Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

Dopuszcza się wozy techniczne drużyn do kolumny wyścigu zgłoszone na godzinę przed startem.

2015-03-26 POWRÓT

 

2017-11-13
50 ŻYCZEŃ NA 50. URODZINY CEZAREGO ZAMANY
2017-10-10
Dojechaliśmy!
2017-09-29
Wywiady z szosy: rozmowa z Bogdanem Banaszkiem
2017-09-25
27.09.2017 - Klembów - foto z maratonu
O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu - Web Designrysynek malarstwo Kraków kursy przygotowawcze ASP szkoly plastyczne grafika formy architektura wnetrz rysunku malarstwa krakowieGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robioneChoochoo Train for Toddlers, choo, learn, counting, numbers, educational, taps, rail, education, children, child, kids, boys, train, tracks, railroad, preschool, steam, locomotive, top, funny, simple